Portfolio

Reuse Roadmap 2030 voor Supermarkten

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf SUPZero in 2023 de opdracht om samen met Supermarkten te verkennen hoe een gezamenlijke branche-brede naar meer hergebruik in plaats van eenmalige verpakkingen eruit zou zien. SUPZero leidde de ontwikkeling van die gezamenlijke visie door Supermarkten, maar ook vertegenwoordiging van A-brand producenten het KIDV en het Verpakkingsfonds. De eerste fase leidde tot een heldere gezamenlijke visie en input op toekomstig Reuse beleid vanuit de retailers. In 2024 is een vervolg voorzien om de visie uit te werken naar verdere realisatie.

Visiestuk en doorbraakrichtingen Boskoopse kwekers

Samen met AMPlas schreef SUPZero het visiestuk voor een meerjarige aanpak om verpakkingen in de Boskoopse vaste planten en bomenteelt te verduurzamen. Beoogd wordt om voor de realisatie aan te sluiten bij grote meerjarige circulaire programmafinanciering door diverse financiers.

Beslisboom duurzaam verpakkingen voor FETIM

Fetim is een toeleverancier voor bouwmarkten en heeft een ambitieus ESG beleid geformuleerd. Fetim voert eigen productlijnen en importeert producten uit Europa en Azie. Na de eerdere opdracht om logistieke verpakkingen met 30% te verminderen ontwikkelde SUPZero een beslistool waarmee productmanagers en inkopers zelf actief kunnen sturen op duurzamere consumentenverpakkingen voor hun productassortimenten in Technisch sanitair, Deco en Constructie. Compliance met aankomende wetgeving vormt daarbij een belangrijke context voor toekomstige beslissingen rond verpakkingen.

Concepting voor duurzamer Beiersdorf producten

Op het snijvlak van marketing en concepting vanuit Zero Waste principes draagt SUPZero graag bij aan het verduurzamen van het productportfolio van A-brands, zoals onlangs voor personal care producten van Beiersdorf. Creatief omdenken, Schetsen van scenario’s, Indicaties voor verbetering van milieu-impact. Meedenken vanuit massa markt perspectief en het meenemen van de klant bij Rethink, Reduce en Reuse oplossingen.

30% minder logistieke verpakkingen voor FETIM

SUPZero heeft mogelijkheden verkent om de gestelde reductie van 30% logistieke verpakkingen te kunnen behalen. Door het toepassen van verschillende maatregelen die tot hoogwaardig hergebruik van grondstoffen leiden kan inkoop van nieuw verpakkingsmateriaal voorkomen worden en snijdt het mes aan twee kanten. Door creatief omdenken en het in kaart brengen van alle materialen en ecologisch gezien betere alternatieven heeft Fetim na de Waste-scan een concrete strategie in handen om de gestelde reductiedoelen te bereiken. Momenteel werkt SUPZero aan een verduurzamingsstrategie voor consumentenverpakkingen voor Fetim.

Zero Waste advies & SUP D implementatie Albert Heijn

SUPZero is sinds 2022 adviespartner van Albert Heijn waar het gaat om met name Rethink en Reuse oplossingen die leiden tot voorkomen van wegwerpplastic en vervuiling en het bevorderen van herbruikbare verpakkingen in het assortiment. Daarnaast heeft SUPZero de implementatie van nieuwe maatregelen in het kader van de EU SUP Directive begeleid waardoor Albert Heijn, Etos en Gall & Gall tijdig compliant met deze nieuwe maatregelen die vanaf 2023 van kracht zijn.

Roadmap Reuse 2030 Nederlandse Supermarkten

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf SUPZero opdracht om met Nederlandse Supermarkten een wenkend perspectief voor 2030 waarin meer hergebruik en SUP reductie de nieuwe standaard zal zijn. Deze Roadmap in ontwikkeling is bedoeld om een gezamenlijke perspectief voor systeemverandering concreter te maken en ook vanuit Retail input te verzamelen hoe nieuw beleid ondersteunend kan zijn bij de realisatie van meer hergebruik binnen supermarkten.

Plastic Pact NL: Uitfasering plastic zakjes voor groente en fruit

Nederlandse supermarkten stoppen met wegwerpzakjes voor groente en fruit (Bron: NFO)

Binnen de werkgroep Reuse & Reduce binnen het plastic pact spreken ondertekenaars van het Plastic Pact over mogelijkheden om individueel en gezamenlijk het gebruik van wegwerpplastic te verminderen en hergebruik te introduceren. SUPZero participeert als expert sinds 2019 in de werkgroep om marktpartijen daarbij te inspireren en faciliteren. Dit resulteerde in een consumentenonderzoek door Kantar over mogelijkheden van hergebruik binnen Nederlandse Supermarkten, en in 2022 in het begeleiden van gelegenheidscoalities van Nederlandse Supermarkten teneinde te onderzoeken of gezamenlijk stoppen met plastic zakjes op de AGF en bakkerij-afdelingen en het afstappen van de gemaksdop op zuivel. Als concreet resultaat kondigden op 1 februari 2023 de vijf grootste supermarkten aan dit jaar nog over te stappen op herbruikbare zakjes op de groente en fruitafdelingen. Dit voorkomt 126 miljoen wegwerpzakjes van plastic en 10 miljoen papieren zakjes per jaar. Een prachtig resultaat van een bijzondere samenwerking tussen supermarkten vanuit duurzaamheidsbelangen!

Intentieverklaring Supermarkten, Plastic Pact 1 februari 2023

In het nieuws

Foto: Yasmin Hargreave | Albert Heijn

Implementatie AH Verpakkingsvrij

In 4 Albert Heijn XL winkels (in Rotterdam, Hilligersberg, Leidschendam, Amsterdam en Den Haag) is het mogelijk om veel dagelijkse benodigdheden te kopen en zónder wegwerpverpakkingen thuis te komen. Sinds de introductie van de eerste verpakkingsvrije wand in april 2022 zijn er veel lessen geleerd die zijn benut in de jongste implementatie in Den Haag.

www.SUPZero.nl begeleidt de implementatie van het circulaire verpakkingsconcept AH Verpakkingsvrij en ondersteunt met know-how van Zero Waste oplossingen en het laten aanslaan daarvan bij het publiek. De ambitie van Albert Heijn is om dit concept naar 50 winkels uit te rollen. 

Om verpakkingsvrij winkelen zo kansrijk mogelijk te maken is er naast de technische realisatie van het circulaire verpakkingssysteem in de winkel ook veel aandacht besteed aan de communicatie rondom de introductie van het concept. SUPZero en Zero Waste Nederland werken in co-creatie om principes van gedragsverandering te integreren bij de introductie van oplossingen die tot minder afval leiden. 

Nieuwsbericht april 22 AH

Nieuwsbericht juni 23 AH

Implementatie Onverpakte verkoop met Smart dispensers bij De Aanzet

De Aanzet voert Echte prijzen en laat je eerlijk betalen voor verborgen kosten in de supply chain.

SUPZero, Odin en De Aanzet werken aan de implementatie van onverpakte verkoop en willen zo ook de milieu-impact van verpakkingen verkleinen. Door met slimme dispensers te werken, en herbruikbare verpakkingen te stimuleren sparen klanten weg-werpverpakkingen uit. Dat scheelt veel uitstoot en afval en helpt bij het normaal maken van nieuw normgedrag: hergebruik in plaats van wegwerp. De Aanzet loopt voorop met het implementeren van True Pricing en nu dus ook met het verkleinen van de verborgen impact van verpakkingen. Onderzoek naar de consumentengedrag, specifiek de adoptie en retentie van nieuw winkelgedrag met herbruikbare containers maakt onderdeel uit van dit project. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het experimenteerprogramma echte prijzen dat gefaciliteerd wordt vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

Waste scan & Zero Waste strategie voor vaste planten kweker Griffioen Wassenaar

SUPZero voerde voor Griffioen Wassenaar een grondige analyse van grondstoffenstromen uit, waarna een strategie is gemaakt voor het zo low-waste mogelijk opnieuw inrichten van bedrijfsprocessen. Door de grote afhankelijkheid in de sierteelt van (gerecycled) plastic spreekt de plasticfootprint tot de verbeelding. De analyse leverde een duidelijk overzicht op van de verschillende grondstoffen en ook de invloedssfeer van het bedrijf in de keten. SUPZero ontwikkelde op basis van de grondstofanalyse een Zero Waste strategie met de medewerkers van Griffioen om tot passende alternatieve oplossingen die èn werken en tot 75% minder wegwerpplastic en een veel lagere milieudruk leiden. Griffioen Wassenaar heeft het plan omarmt en is ambitieus bezig met de implementatie ervan.

Het is ons met SUPZero gelukt om ideeën om te zetten naar een effectief plan van aanpak om ons afval fors omlaag te brengen en circulair te gaan werken. Door iedereen bij dat proces te betrekken is er direct draagvlak en impuls.

Arie W Ravensbergen, Griffioen Wassenaar.

Zero Waste Assessment van DIY productassortiment

Assessment van product/verpakkingscombinaties van PRAXIS voor Maxeda DIY vanuit Zero Waste principes en de actuele recycling praktijk. Praxis wil verpakkingen verminderen in de totale keten zodat consumenten en Praxis zelf minder verpakkingsafval creëren en kunnen klussen met een minimum aan verpakkingsafval.

Marketing Strategie voor recycling innovator Filigrade

Beeld: Filigrade Curv Code

Filigrade heeft CurvCode ontwikkelt; Een innovatieve codeer en sorteertechniek die het mogelijk maakt om plastic voedselverpakkingen bij recycling te sorteren in zuivere monostromen. Met deze ketenoplossing kunnen voedselverpakkingen die nu nog meestal verbrand worden hoogwaardig gerecycled kunnen worden in de toekomst weer nieuwe voedingsverpakkingen kunnen worden. SUPZero is gevraagd om de award-winning Curv Code technologie goed in de markt te zetten zodat CurvCoding straks het toverwoord is als je het over circulair gebruik van eenmalige voedselverpakkingen gaat.

Strategieontwikkeling voor Trashpackers.org

Tijmen Sissing begon als backpacker met het opruimen van een strand in Azie. Nog voor het einde van zijn Clean-up ging dat viral. Sindsdien sloten duizenden reizigers en bewoners zich aan bij Clean-up activiteiten: De Trashpacker movement was geboren. SUPZero helpt Trashpackers.org met het aanscherpen van haar strategische positionering en fundingstrategie zodat -als er weer gereisd kan worden- de campagneorganisatie goed voorgesorteerd staat om low-waste reizen als nieuwe standaard te bepleiten door middel van positieve acties waarbij verbinding super belangrijk is. (En tegenwoordig kan reizen dus ook heel dichtbij zijn;)

Zakelijk lead bij Plastic Soup Surfer

Fotografie Eelkje Colmjon.

SUPZero ontwikkelde een kansrijke positionering en meerjarenstrategie 2020-2023 voor de innovatieve campagne en lobby organisatie tegen vervuilend plastic van Merijn Tinga. Vervolgens wierf SUPZero de fondsen om realisatie van de plannen mogelijk te maken.